Home
Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool moet een MR hebben. De MR is samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van de verschillende geledingen in de school. 

 

Sinds de fusie van school Woold met school Miste-Corle bestaat de MR bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders. De directeur heeft een adviserende rol. 

 

De taken van de MR zijn in de wet vastgelegd. In het algemeen kun je zeggen dat de MR een adviserend en controlerend orgaan is. Naar buiten toe kan een MR adviezen geven of om advies gevraagd worden en in een aantal zaken is ook de instemming van de MR verplicht. 

 

De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de kinderen die op school zitten. De leden worden voor 3 jaar gekozen en zijn eventueel herkiesbaar. 

 

De reglementen en verkiezingsprocedures liggen op school ter inzage. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar en de vergaderingen zijn in de regel openbaar. 

 

Voor informatie kunt u terecht bij één van de MR leden. Vanuit de MR wordt de school vertegenwoordigd in de GMR.  

Notulen van de MR-vergaderingen:   

Deze zijn op school in te zien. 

Jaarverslag van de MR van obs Woold:  

Deze is op school in te zien. 

Vanuit de ouders:

  • Carmen Labee (secretaris)
  • Heidi Oonk
  • Wouter Langendijk
  • Judith Salemink (voorheen school Miste-Corle)

Vanuit het personeel:

  • Gerrie Houwers (voorzitter) 
  • Mirelle Luikenhuis
  • Thomas Jansen
  • Eugenie Huijskes (voorheen school Miste-Corle)