Home
Menu
Zoeken Annuleer

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids 

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. 

schoolgidsObsWoold20222023.pdf

Jaarverslag 

Ieder jaar maken we een jaarverslag. We bespreken dit in de MR en plaatsen het op de site van school. Ook sturen we het jaarverslag op naar de Inspectie van Onderwijs. 

Jaarverslag obsWoold20182019.pdf

De schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 waren door Corona onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor deze jaren hebben we één jaarverslag gemaakt. In dit verslag (combinatie van jaarverslag en managementrapportage) legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen 2 schooljaren. 
De resultaten van ons onderwijs hebben we wel per jaar geëvalueerd en gebruikt bij het maken van onze plannen voor het Nationaal Plan Onderwijs. Op hoofdlijnen staan de resultaten van ons onderwijs (Centrale Eindtoets) in de schoolgids. 

Jaarverslag obsWoold 2019-2020-2021.pdf

Ook in het schooljaar 2021-2022 hebben we  te maken gehad met Corona. Ondanks dat hebben we een goed schooljaar gehad. 

Jaarverslag obsWoold 2021-2022.pdf

Schoolplan en jaarplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Verder geeft het schoolplan op hoofdlijnen de ontwikkeling van de school voor de komende 4 jaar weer. 

Schoolplan Obs Woold 2019-2023.pdf

Jaarplan Obs Woold 2021-2022.pdf

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staan de mogelijkheden van de school omtrent de zorg die zij kunnen bieden. 

Schoolondersteuningsprofiel obs Woold 19BC - 2020-2021.pdf

Schoolveiligheidsplan en Sociaal Veiligheidsplan

Scholen zijn verplicht om veiligheidsbeleid uit te werken in een plan en dit op te nemen in de schoolgids. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema's agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. 

Anti-pestprotocol

In het antipestprotocol geeft de school staat beschreven wat de school doet om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen.

Een plan om pesten aan te pakken in het Woold.pdf